KARTEPE  KAYMAKAMLIĞI
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO:
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(En geç süre)
1
3091 SAYILI TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN VALİLİK  VE KAYMAKAMLIKLARCA ÖNLENMESİ
1-Matbu dilekçe,
2-Kira kontratı, (varsa)
3-Tapu belgesi vs. (varsa)
15 Gün
2
4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA BAŞVURU
1-Şikayet Dilekçesi
 
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
30 + 15 Gün
3
4341 SAYILI MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİLERİNİN SAĞLANMASI HK.
(MUHTAÇLIK KARARI)
1-Başvuru formu  (muhtar onaylı),
2-Askerlik Şubesi Başkanlığından, asker olduğuna dair belge,
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
15 Gün
4
5434 SAYILI EMEKLİ SANDIĞI KANUNU GEREĞİNCE
(MUHTAÇLIK KARARI)
1-Matbu Dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),
3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık Kurulu Raporu (%40 ve üzeri)
 
15 Gün
5
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU GEREĞİNCE (MUHTAÇLIK KARARI)
1-Matbu dilekçe,
2-Mal Bildirim Formu, (2 adet)
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri),
15 Gün
6
YURT DIŞI BAKIM BELGESİ  TASDİKİ
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu
(Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)
10 Dakika
7
APOSTİLLE  TASDİK İŞLEMİ
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf Ülkelere gönderilecek olan resmi belgeler (İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgelerin imza tasdik işlemi vs.)
10 Dakika
8
634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA 2814 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK-2 MADDE GEREĞİNCE; GÖREVLERİ NEDENİYLE TAHSİS EDİLEN ORTAK KULLANIM ALANINDAN (DIŞARIDAN ATANAN YÖNETİCİ, APARTMAN GÖREVLİSİ, KAPICI, BEKÇİ) TAHLİYE İŞLEMİ
1- Dilekçe
2- Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar          örneği, kat maliki ise tapu kayıt örneği,
3- Tahliyesi istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/      yönetim kuruluna yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu      kararı,
4- İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis      olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname,
5- İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları      varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya      güvence altına alındığına dair belge örneği.
 
7 Gün
9
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUN 75. MADDESİ GEREĞİNCE TAHKİKAT
(ECRİMİSİL VE TAHLİYE)
1- İlgili kurumun talep yazısı
2- Boşaltılması istenilen yer için yapılan tebligat,
3- Kira sözleşmesi ve diğer her türlü bilgi ve belgeler.
15 Gün
10
DERNEK LOKALİ İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1- Yönetim kurulu kararının fotokopisi,
2- Tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4- Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge
1 gün
 
11
5651 SAYILI KANUN GEREĞİNCE
TİCARİ AMAÇLA İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICI İZİN BELGESİ VERİLMESİ
Başvuru Belgeleri:
1- Matbu dilekçe
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da belediyeden onaylı bir örneği
3- Vergi levhası fotokopisi
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisans belgesi fotokopisi
15 Gün
12
İNTERNETTEN E-POSTA YOLUYLA YAPILAN BAŞVURULAR
İnternet aracılığı ile e-mail yoluyla yapılan başvurular ve Bakanlığın internet sitesinden ilgisi nedeni ile kurulumuza yönlendirilen ve diğer e- mailler
30 Gün
13
VATANDAŞLARDAN ELDEN VEYA POSTA İLE GELEN DİLEKÇELER
1- Dilekçe
 
Kaymakam ya da Yazı işleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler,
Not : Adı soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
30 gün
14
EVRAK  VE DİLEKÇE HAVALE İŞLEMİ
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İvedilikle
15
İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
30 Gün
16
4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR
 
1- Bilgi edinme başvuru formu a)Gerçek kişiler için, b)Tüzel kişiler için
(Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)
 
15 İş günü
17
DÜĞÜN, EĞLENCE VE AV TÜFEĞİ RUHSATI DİLEKÇELERİ
Başvuru dilekçesi
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
5 Dakika
18.
DİSİPLİN CEZASINA İTİRAZ İŞLEMLERİ
1-İtiraz dilekçesi (7 gün içinde)
2-Disiplin cezası kararı
3-Disiplin cezası kararı tebliğ-tebellüğ belgesi
30 Gün
19.
MUHTAR İZİN BAŞVURUSU
1- izin talep dilekçesi (İmzalı, mühürlü)
(İzine ayrılan muhtara 1. azanın vekâlet etmesi asıldır.)
15 Dakika
20
MUHTAR  İMZA
SİRKÜLERİ TASDİKİ
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
10 Dakika
21
MUHTARLIK BELGESİ
Talep ve 1 adet fotoğraf
10 Dakika
22
YIPRANMIŞ, KAYBOLMUŞ VEYA ÇALINMIŞ MÜHÜR MÜRACAATI
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat
1 Ay
23
BİMER BAŞVURULARI
1- Başvuru dilekçesi
2- İnternet üzerinden yapılan Bimer başvuruları
 
15 Gün
24
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ BAŞVURUSU
Dilekçe
15 Gün
25
OMBUDSMANLIK BAŞVURUSU
1- Başvuru Formu
2- Konu ile ilgili belgeler
(İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, yapılan başvurular)
3
İş günü
26
ADLİ SİCİL BELGESİ
(Sabıka Kaydı)
1- Dilekçe matbu
2- Nüfus Cüzdanı aslı
10 Dakika
27
TÜKETİCİ SORUNLARI BAŞVURUSU
(İZMİT KAYMAKAMLIĞINCA
YÜRÜTÜLMEKTEDİR)
1- Matbu Başvuru Dilekçesi
2- Fatura,
3- Satış Fişi
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
3
Ay içinde
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvurunun eksiksiz belge ile yapıldığı hallerde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri                     :
İsim             : Eşref AKBULUT
Unvan         : İlçe Yazı İşleri Müdürü
Adres          : Kartepe Kaymakamlığı
Tel              : 0(262) 3713304
Faks            : 0(262) 3711802
Posta           : esref.akbulut@icisleri.gov.tr
 
 
İkinci Müracaat Yeri                :
İsim            : Tuncay DURSUN
Unvan         : Kaymakam
Adres          : Kartepe  Kaymakamlığı
Tel              : 0(262) 3713304
Faks            : 0(262) 3711802
Posta           : kartepe@icisleri.gov.tr